Φωτογραμμετρία

 • Φωτογραμμετρία
 • Φωτογραμμετρία
 • Φωτογραμμετρία

Η Φωτογραμμετρία αποτελεί σήμερα, σε παγκόσμιο επίπεδο, την κυριότερη μεθοδολογία παραγωγής χαρτογραφικών υποβάθρων. Οι εξελίξεις που έχουν συντελεστεί κατά τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής, ειδικότερα στον τομέα της αναλυτικής και ψηφιακής φτογραμμετρίας, σε συνδυασμό με εκείνες των αροφωτογραφήσεων, έχουν δημιουργήσει προϋποθέσεις για παραγωγή εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας τοπογραφικών υποβάθρων τόσο σε διανυσματική όσο και σε raster μορφή.

Η εταιρεία Geomatics, κατέχοντας κυρίαρχη θέση στην ελληνική αγορά φωτογραμμετρικών μελετών, έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο ιδιωτικό φορέα φωτογραμμετρικών χαρτογραφήσεων με ιστορία είκοσι και πλέον ετών έντονης δραστηριότητας και εξέλιξης.

Διαθέτοντας σύγχρονης τεχνολογίας εξοπλισμό και υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων όπως :

 • Σύνταξη φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων σε μικρές και μεγάλες κλίμακες για εκπόνηση μελετών έργων υποδομής και ανάπτυξης.
 • Αεροτριγωνισμοί και συνορθώσεις κατά δέσμες ή blocks με χρήση αδρανειακού συστήματος GPS/INS ή κινηματικού D-GPS κατά την αεροφωτογράφηση για τον προσδιορισμό συντεταγμένων φωτοκέντρων και γωνιών στροφής των αεροφωτογραφιών.
 • Σχεδιασμός και εκτέλεση μεγάλων φωτογραμμετρικών έργων με πλήρη κάλυψη όλων των σταδίων κάθε μελέτης (αεροφωτογράφηση, επεξεργασία αεροφωτογραφιών, επίγειοι έλεγχοι, αεροτριγωνισμοί, ανάπτυξη ψηφιακών χαρτογραφικών βάσεων).
 • Ευρείας έκτασης φωτογραμμετρικές χαρτογραφήσεις και αναθεωρήσεις χαρτών.
 • Εφαρμογές επίγειας φωτογραμμετρίας σε αποτυπώσεις κτιρίων, αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Η ραγδαία ανάπτυξη των υπολογιστικών συστημάτων και ψηφιακών τεχνολογιών αλλά και η δημιουργία νέων αγορών (Τηλεπικοινωνίες, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών) έχουν δημιουργήσει κατά τα τελευταία χρόνια προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων χαρτογραφικών προϊόντων που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, ακρίβεια και πυκνότητα πληροφορίας.

Οι ψηφιακοί ορθοφωτοχάρτες αποτελούν ένα νέο χαρτογραφικό προϊόν που συνδυάζει :

 • Τη μετρητική ακρίβεια ενός διαγράμματος / χάρτη και
 • Το μεγάλο πλούτο πληροφορίας που προσφέρει η έγχρωμη αεροφωτογραφία υψηλής ανάλυσης.

Η Geomatics, αξιοποιώντας τον εξοπλισμό που διαθέτει για λήψη υψηλής ποιότητας αεροφωτογραφιών, καθώς και την υποδομή της σε αναλυτικά και ψηφιακά φωτογραμμετρικά συστήματα προσφέρει:

 • Παραγωγή Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους (DTMs).
 • Σύνταξη έγχρωμων (R, G, B) και υπέρυθρων (NIR) ψηφιακών ορθοφωτογραφιών και ορθοφωτοχαρτών σε διάφορες κλίμακες και αναλύσεις με χρήση προηγμένων συστημάτων ψηφιακής φωτογραμμετρίας.
 • Παραγωγή Ψηφιακών Μοντέλων Επιφανειών (DSMs) και Ψηφιακών Μοντέλων Πόλεων (DCMs) για εφαρμογές σε τηλεπικοινωνίες (GSM, LMDS, UTMS).
 • Παραγωγή χαρτών χρήσεων γης (clutter classification) και συνόλων ψηφιακών δεδομένων σε ειδική δομή και format κατάλληλα για μελέτες ραδιοκάλυψης και εφαρμογές τηλεπικοινωνιών.
 • Χαρτογραφικά υπόβαθρα που συνδυάζουν δεδομένα τύπου raster (ψηφιακούς ορθοφωτοχάρτες) και διανυσματικά (vector) δεδομένα, οριζοντιογραφίες έργων και πολύγωνα διαφόρων χρήσεων σε μορφή πολλαπλών επιπέδων πληροφοριών (overlays)
 • Τρισδιάστατες απεικονίσεις με συνδυασμό DTMs και ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών.