Τοπογραφικές Αποτυπώσεις & Εφαρμογές GPS

  • Τοπογραφικές Αποτυπώσεις & Εφαρμογές GPS
  • Τοπογραφικές Αποτυπώσεις & Εφαρμογές GPS
  • Τοπογραφικές Αποτυπώσεις & Εφαρμογές GPS

Στο πλαίσιο της πολιτικής για παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, η Geomatics διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση και υποδομή για ανάληψη και εκπόνηση κάθε μορφής τοπογραφικών εργασιών.

Αξιοποιώντας τις σύγχρονες εξελίξεις στις τεχνικές της συλλογής και επεξεργασίας μετρητικών πληροφοριών και χρησιμοποιώντας υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της κλασικής Τοπογραφίας τόσο σε επίπεδο καταγραφών και αποτυπώσεων όσο και σε επίπεδο εφαρμογών.

  • Τοπογραφικές αποτυπώσεις για παραγωγή διαγραμμάτων μεγάλης κλίμακας και υψηλής ακρίβειας.
  • Μετρήσεις υψηλής ακριβείας για έλεγχο καθιζήσεων και μικρομετακινήσεων.
  • Αποτυπώσεις ακριβείας σε δυσχερείς θέσεις με ειδική διαμόρφωση όπως ειδικές εκσκαφές, κατακόρυφα πρανή, σπήλαια κλπ.
  • Αποτυπώσεις σηράγγων και υπόγειων έργων.
  • Εφαρμογές κάθε μορφής τεχνικών έργων.
  • Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις και αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων, συνόλων και μνημείων.

Η χρήση των τεχνητών δορυφόρων στην επιστήμη της Γεωδαισίας αποτελεί μια ιστορική εξέλιξη που έχει αλλάξει δραματικά τις διαδικασίες και τεχνικές των μετρήσεων κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

Η Geomatics, κινούμενη πάντοτε στην αιχμή της τεχνολογίας, αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό τις εξελίξεις στην επιστήμη της Δορυφορικής Γεωδαισίας και την τεχνολογία του Παγκόσμιου Συστήματος Εντοπισμού Θέσης (Global Positioning System – G.P.S) σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών όπως :

Εγκατάσταση υψηλής ακριβείας δικτύων οριζοντιογραφικού ελέγχου (τριγωνομετρικά δίκτυα και δίκτυα ειδικών χρήσεων).

Αποτυπώσεις με χρήση δορυφορικών δεκτών – Τεχνική Real Time Kinematic.

Εφαρμογές σύνθετων έργων με χρήση τεχνολογίας G.P.S.

Εντοπισμός θέσεων, υλοποίηση ειδικών χαράξεων και καθοδήγηση σκαφών σε ποντίσεις αγωγών και καλωδίων.

Εφαρμογές της τεχνολογίας G.P.S σε αεροφωτογραφήσεις για τον προσδιορισμό συντεταγμένων των κέντρων λήψης αεροφωτογραφιών και σε λήψεις αεροφωτογραφιών από προκαθορισμένες θέσεις (Pin Point Photography).