Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους (DTM - DEM - DSM)

Η συλλογή των στοιχείων για την δημιουργία Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους (DTM) πραγματοποιείται μέσω φωτογραμμετρικής διαδικασίας σε περιβάλλον 3D χρησιμοποιώντας στερεοσκοπικές αεροφωτογραφίε. Ενα Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους αποτελείται απο πλήθος υψομετρικών σημείων σε κανονική η μή διάταξη καθώς και γραμμές ασυνέχειας και αλλαγής κλίσεων (brake lines) οι οποίες αποδίδουν τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και τις ανωμαλίες του εδάφους όπως όρια δρόμων, περιγράμματα κτιρίων, όρια υδάτινων επιφανειών, εκχώματα ή επιχώματα, απότομεσ πτώσεις εδάφους κ.λ.π

Τα Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους αποτελούν πρωταρχικής σημασίας δεδομένα, αναγκαία για ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών σε τομείς όπως το περιβάλλον, η ενέργεια, οι υδραυλικές μελέτες ο έλεγχος πλημμυρών, οι μελέτες τεχνικών έργων κ.λ.π

Δημιουργώντας ένα Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους σε μια δομημένη περιοχή είναι αναγκαίο να απεικονίσουμε επίσης όλες τις κατασκευές που υπάρχουν σ' αυτήν, παράγοντας με τον τρόπο αυτό ένα Τρισδιάστατο Μοντέλο Επιφανείας (DSM) το οποίο αποδίδει και περιγράφει τοσο το ανάγλυφο του εδάφους όσο και τα κτίρια και τις κατασκευές κάθε είδους συνθέτοντας με τον τρόπο αυτό ένα Τρισδιάστατο Μοντέλο Πόλης (3D City Model).

Τα Τρισδιάστατα Μοντέλα Πόλης χρησιμοποιούνται για ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών όπως οι τηλεπικοινωνίες, ο σχεδιασμός δικτύων κινητής τηλεφωνίας GSM και 3G, η μελέτη μοντέλων μετάδοσης θορύβου, τα μοντέλα θερμικών απωλειών κτιρίων κ.λ.π

Στην Geomatics παράγουμε Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους και Τρισδιάστατα Μοντέλα Πόλεων είτε σαν αυτόνομα προϊόντα είτε στο πλαίσιο διαφόρων εφαρμογών είτε ως ενδιάμεσα προϊόντα κατά την διαδικασία παραγωγής ορθοφωτοχαρτών