Ψηφιακά Δεδομένα Αστικών Περιοχών

 • Ψηφιακά Δεδομένα Αστικών Περιοχών

Οι ψηφιακοί χάρτες αποτελούν τον πυρήνα για κάθε εφαρμογή G.I.S. Σε συνδυασμό με τα περιγραφικά δεδομένα συγκροτούν Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων οι οποίες αξιοποιούμενες απο κατάλληλα πακέτα λογισμικού G.I.S προσφέρουν δυνατότητες ανάπτυξης πλήθους εφαρμογών σε τομείς όπως :

 • Έρευνα και ανάλυση αγορών (Geomarketing)
 • Προσδιορισμός βέλτιστων θέσεων ζήτησης υπηρεσιών ή προϊόντων.
 • Γεωδημογραφικές αναλύσεις
 • Παρακολούθηση και διαχείριση στόλου οχημάτων (Fleet tracking & management)
 • Πολεοδομικός σχεδιασμός
 • Μοντέλα θορύβου και ρύπανσης
 • Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας (AM-FM Automated Mapping & Facilities Management)
 • Δίκτυα τηλεπικοινωνιών (GSM, UMTS, LMDS)
 • Εφαρμογές δρομολογήσεων και διανομών
 • Εφαρμογές Logistics
 • Δίκτυα μεταφορών και μεταφορικά συστήματα.
 • Εφαρμογές τηλεματικής
 • Εφαρμογές πλοήγησης

H GEOMATICS ΑΕ παράγει και διαθέτει πλήθος γεωγραφικών δεδομένων για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών G.I.S δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση:

Στην ακρίβεια, πληρότητα, ποιότητα, αξιοπιστία και ενημέρωση των δεδομένων.

Παράγουμε πρωτογενή δεδομένα . Αρχίζοντας απο την λήψη των αεροφωτογραφιών, οι οποίες και αποτελούν την βασική πληροφορία για κάθε χαρτογραφική παραγωγή, καλύπτουμε το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την παραγωγή ενός ολοκληρωμένου data set, χάρις στην κάθετη οργάνωση και τον εξοπλισμό που διαθέτουμε για τον σκοπό αυτό.

Δεν ψηφιοποιούμε υπόβαθρα διάφορων δημόσιων χαρτογραφικών φορέων. Παράγουμε πρωτογενή χαρτογραφικά δεδομένα σε απ' ευθείας ψηφιακή μορφή, έχοντας πλήρες και απόλυτο copyright, αυξημένη ακρίβεια και τακτική επικαιροποίηση.

Συλλέγουμε τις αναγκαίες περιγραφικές πληροφορίες απο τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς (Υπουργεία, Ο.Τ.Α, ΕΣΥΕ, Επιμελητήρια, Τράπεζες, Επαγγελματικούς φορείς κ.λ.π) τις διασυνδέουμε με τους ψηφιακούς χάρτες και δημιουργούμε Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων κατάλληλες για ένα μεγάλο πλήθος εφαρμογών.